สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี » หมวดหมู่ทั่วไป » ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี » ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ
กิจกรรมที่ลิ้งค์
  • ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ: 26 ตุลาคม 2011
หน้า: [1]
  พิมพ์  
หัวข้อ: ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ  (อ่าน 1163 ครั้ง)
« เมื่อ: 23 กันยายน 2011, 09:15:21 »

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.


    ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี
    ณ วัดไทร ตำบลตลาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    ในวันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
                    กฐินเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยพุทธประสงค์ ตามพระบรมพุทธานุญาติ “กฐิน” เป็นชื่อเรียกว่าผ้าไตรจีวร ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาต แก่ภิกษุผู้จำพรรษาครบไตรมาส เป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่งตามพระวินัยบัญญัติ สังคมไทยนั้น การทอดกฐินเป็นประเพณียิ่งใหญ่และสำคัญนอกเหนือจากคำว่า “บุญกุศลทาน” แล้ว อานิสงส์ (ผล) ของกฐิน ได้เป็นการผ่อนคลายพระวินัย บางข้อบางส่วน เมื่อภิกษุได้รับกฐิน จะได้ลดหย่อนผ่อนเบา (ชั่วคราว) เพราะอานิสงส์ของกฐิน
                    ๑. เข้าไปสู่ที่พักอันสงัดเพื่อแสวงหาที่ปฏิบัติธรรมโดยไม่ต้องบอกลา
                    ๒. เดินทางไปโดยไม่ต้องเอาผ้าไตรจีวรครบสำรับได้
                    ๓. ฉันอาหารคณะโภชน์ได้ (ร่วมโต๊ะ ร่วมวง ล้อมวง)
                    ๔. เก็บอดิเรกจีวรได้โดยที่ยังไม่ได้วิกัป
                    ๕. จีวรลาภ อันเกิดขึ้น จักได้แก่ภิกษุผู้กรานกฐิน ผู้จำพรรษาวัดนั้น
                    ปี พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ภิกษุในอาวาสวัดไทร จะได้รับอานิสงส์เหล่านั้น โดยคุณสุดใจ แสงทับทิม (เจ้เน้ย) ที่มีสัมมาทิฐิ เคารพ ศรัทธา เชื่อมั่น ในพระรัตนตรัยและยังมีกุศลเจตนาเป็นที่ตั้ง พร้อมด้วยกัลยาณมิตร เพื่อนพ้อง บริวาร วงศาคณาญาติ รับเป็น “เจ้าภาพ” เป็น “ประธาน” ได้กำหนดทอดกฐิน ณ วัดไทร ตามครรลองของพุทธศาสนิกชน ที่ได้ตั้งตนเอาไว้ชอบ เพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ถวายกำลังแก่สมณพระสงฆ์ซึ่งดำรงพุทธศาสนา ได้สงเคราะห์พระสงฆ์ตามพระวินัยนิยมพระบรมพุทธานุญาต รักษาประเพณีที่ดีไม่ให้เสื่อมสูญ ชื่อว่าได้บำเพ็ญมหาทานเป็นปัตตานุโมทนามัย บูชาพุทธโอวาทของพระบรมศาสดา สั่งสมบุญเอาไว้ในปัจจุบันและภายภาคหน้า สร้างความสามัคคีในหมู่พุทธบริษัท สร้างสรรค์ทรัพย์และชีวิตให้มีสาระมากยิ่งขึ้น
                    คุณสุดใจ แสงทับทิม (เจ้เน้ย) พร้อมคณะ มีกุศลจิตเจตนา ตามแนวทางของบูรพชนจึงขวนขวายเสียสละ รับเป็น “เจ้าภาพ” เป็น “ประธาน” ทอดกฐินในกาลครั้งนี้ จึงขอเชิญชวนสาธุชนทุกๆ ท่าน ร่วมกฐินทาน ถือเป็นการทำบุญพิเศษ ปีละครั้ง/หนึ่งวัด และจะต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่กำหนด ตามกาลเวลา ตามพุทธบัญญัติพระบรมพุทธานุญาต ทานอย่างอื่น ทายกยิกาทูลขอ เพื่อให้พระพุทธองค์ทรงอนุญาต เช่น ผ้าอาบน้ำฝน แต่ผ้ากฐินพระพุทธองค์ทรงอนุญาตเอง นับเป็นพุทธประสงค์โดยตรง
                    ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมปฏิบัติศาสนกิจสนองพุทธประสงค์ รักษาประเพณี เคารพพุทธบัญญัติ ร่วมกันทำคุณงามสร้างความดี เยี่ยงอย่างบรรพชน และเป็นปทิฎฐานุคติของอนุชนสืบต่อไป ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกัน
    
    กำหนดการ
                    วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑)
                    เวลา ๑๐.๐๐ น. สมโภชองค์กฐิน ณ (ศาลาโรงฉันวัดไทร)
                    เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
                    เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหาร
                    เวลา ๑๓.๓๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นเสร็จพิธี
    ประธานองค์กฐิน
    คุณสุดใจ แสงทับทิม (เจ้เน้ย)
    รองประธาน
                    ห้องเพชรทอง 99 คุณจิตตรง โถวสกุล คุณวราวุธ เชาวน์วุฒิพันธ์ คุณนิภา โถวสกุล คุณบุญนาค เชาวน์วุฒิพันธ์ คุณสมบัติ อิรัสคาน คุณสมชาย อิรัสคาน คุณวันธนา อิรัสคาน คุณจำเนียร เอกขระ คุณจิดาภา อิรัสคาน คุณณัฎฐ์วรดี กุลจิราบุลภรณ์ คุณชื่น ชูแสง คุณวินัย อิรัสคาน คุณดารุณี ชูแสง คุณอาภรณ์ อิรัสคาน คุณรสสุคนธ์ ชูแสง คุณวิโรจน์ ช่วยพิทักษ์ คณะอุบาสกอุบาสิกาวัดไทร
    คุณสุชาติ จันทร์แก้ว สท.พงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ
    กรรมการ
                    คุณยงชัย โพธิครูประเสริฐ คุณนวลศรี ไพโรจน์สกุล คุณจุพา โพธิครูประเสริฐ คุณลิ้นจี่ ศักดา คุณชมัยพร อิทธาพิชัย คุณสุรพงษ์ โกสิยพันธ์ คุณสมจินตนา แซ่โค้ว คุณพรรณี โกสิยพันธ์ คุณอรุณ จารุกำจร คุณอาลัย คล้ายรอด คุณพรพิมล วงศ์เจริญ คุณอนงค์ โอภาสพงษ์ คุณเยื้อง เฟื่องแก้ว คุณสุเพ็ญ น้ำเพชร คุณกัลยา เฟื่องแก้ว คุณธรรมนูญ ชัยฤทธิ์ คุณสิริพร แซ่ซิ คุณบุญเกื้อ ทิพย์อุ้ย คุณแม่เหี้ยง เกตุแก้ว (มุ่ย) คุณทองดี แซ่เซียว คุณจงรัก ยุ้ยศร คุณวิชัย แซ่เซียว คุณเสรี เตชะภิวัฒน์ คุณบุญเรือน แซ่เซียว คุณสมบูรณ์ เตชะภิวัฒน์ คุณสมชาย เตชะภิวัฒน์ สท.สุเมธ ประเสริฐสิริพงศ์ สท.สุวัธชัย ศรีโพธิ์ชัย สท.ไพโรจน์ อภินิเวศ สท.สมบัติ สมบูรณ์ลักขณา สท.มนัสวี แซ่เตี้ยว คุณพสุธร โพธิครูประเสริฐ คุณสมบูรณ์ บุรประภัสสร คุณฐณะวัฒน์ คูเศรษฐวัฒน์ คุณชยุตม์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล นายกสมาคมวิชาชีพวิทยุ-โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์สุราษฎร์ธานีและสมาชิก สมาชิกชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารซอยโต้รุ่ง ชมรมวีอาร์พาณิชย์สัมพันธ์ ๑๔๕.๑๕๐ เมกกะเฮิรต์ หจก.เค.ที.กราฟฟิค การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

ที่มา http://www.suratnews.com/news/view.php?article_id=4683

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กันยายน 2011, 09:20:53 โดย ผู้ดูแลระบบ »
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: